Informacje dla kursantów

Co zrobić żeby się zapisać?

Każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK.

Czym jest dokument PKK?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK

  • dowód osobisty (dla potwierdzenia tożsamości)
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców)
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 lub B)
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

ponadto (gdy jest to wymagane):

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C, D, C+E)
  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski
  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym)
  • pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy

profil kandydata